PROMO TAX, s.r.o.,
Vavilovova 4
Bratislava, 851 01

Copyright © 2014 zalozenie-sro.sk. Všetky práva vyhradené.

tel.: 0903 151 109

email: promoagency@promoagency.sk

Poskytované služby v rámci vedenia účtovníctva


kompletné spracovanie účtovných dokladov


vystavovanie pokladničných dokladov, evidencia pokladničnej knihy


vystavovanie odberateľských faktúr, evidencia knihy pohľadávok
  a záväzkov


evidencia a  účtovanie položiek bankových výpisoav


evidencia a vypracovanie DPH, Kontrolného výkazu


operatívna evidencia majetku, výpočet a  účtovanie odpisov


vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu Právnických osôb


vypracovanie Súvahy, Výkazu ziskov a strát, poznámok


styk s daňovým úradom


štatistické hlásenia

inventarizácia záväzkov

rekonštrukcia účtovníctva

Mzdy a personalistika


prihlásenie zamestnancov do SP a ZP

mesačné spracovanie miezd podľa dokladov

mesačné vypracovanie výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotnú    poisťovňu, daňový úrad

kvartálne prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň    zo ZČ

personálna evidencia

príprava prevodných príkazov

Home  l  Zakladanie s.r.o.  l  Predaj ready-made  l  Offhore spoločnosti  l  Prenájom sídla  l  Účtovníctvo  l  Kontakt

Pracujeme vždy na strane a v záujme nášho klienta

Spokojnosť nášho klienta je naším prvoradým cieľom

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami vedenia účtovníctva z nasledujúcich oblastí: výstavba nehnuteľností, nákup a predaj nehnuteľností, prenájom a správa nehnuteľnostíi, predaj nábytku, hostingová spoločnosť, pražiareň kávy, prevádzka kaviarne, realitné kancelárie, prevádzka FVE elektrárne,  poskytovanie rôznych služieb

Zakladanie spoločností a vedenie účtovníctva

U nás založeným spoločnostiam poskytujeme zľavu na vedenie účtovníctva 10% počas prvých 12 mesiacov.